Popović Samardžić: Marinović u poslovanju prekršio niz akata - Volim Podgoricu

Popović Samardžić: Marinović u poslovanju prekršio niz akata

Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić u tekstu koji je objavila na Fejsbuku iznijela je niz nepravilnosti koje je, kako je navela, tokom tri godine sprovodio direktor Montefarma Goran Marinović.

“Nakon objavljenog Negativnog mišljenje na pravilnosti poslovanja Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“, koje je dala Državna revizorska institucija, u kojem su navedene nepravilnosti u poslovanju ove državne ustanove pod rukovodstvom Gorana Marinovića, isti je proslijeđen na postupanje Tužilaštvu”, napisala je na Fejsbuku Popović Samardžić.

Ona podsjeća da je Marinović javni funkcioner i direktor Montefarma od juna 2021.

“Nakon objavljenog izvještaja i vijesti da je preuzimao nepostojeći dug Fonda prema privatnoj veledrogeriji Medica Lani, i time kreditirao privatnu firmu od novca poreskih obveznika, Marinović je nastavio sa intenzivnim zapošljavanjem”, navodi Popović Samardžić.

Kazala je i da su se u posljednjih nekoliko dana na Zavodu za zapošljavanje često mogli naći odglasi Montefarma koji je, kako je kazala, već zatrpan prekobrojnom radnom snagom.

– Partijsko jačanje infrastrukture ili državni interes – pita u tekstu koji je objavila na Fejsbuku predsjednica Sindikata doktora medicine.

Ona podsjeća i na zloupotrebe u procesu javnih nabavki koje je, kako navodi, Marinović sprovodio u protekle tri godine.

“Tokom 2021. i 2022. pod izgovorom Kovida, ali u 2023. ova praksa je nastavljena. Isto je konstatovano u izvještaju DRI”, kaže Popović Samardžić.

Ona podsjeća i na neke stavke izvještaja DRI.

– Subjekat revizije je u postupcima jednostavnih nabavki pojedinačne vrijednosti ispod 5.000 eura, nabavljao ljekove i medicinska sredstva od dobavljača sa kojima ima sklopljene ugovore kroz otvorene postupke ili kroz pregovaračke postupke bez predhodno objavljenog javnog poziva (4 najveća dobavljača zbirno učestviju u iznosu 1.636.635,84€). Subjekat revizije je postupanje suprotno Zakonu o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, obrazložio razlozima hitnosti nabavke medikamenata i medicinskog materijala. Revizijom je ustanovljeno postupanje suprotno članu 26 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, kojim je definisan vrijednosni limit za nabavke roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000 eura u slučajevima nabavke razne druge robe,opreme i materijala u sedam slučajeva – navodi Popović Samardžić.

U izvještaju DRI se, kako piše Popović Samardžić, navodi i da je u ZUACG „Montefarm” više puta vršena izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistamatizaciji radnih mjesta.

– Državnim revizorima nije dat na uvid prečišćeni tekst Pravilnika o sistematizaciji, tako da se nijesu mogli uvjeriti koliko je radnih mjesta predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u ZUACG” Montefarm”. Dat je na uvid pregled broja od 437 zaposlenih po organizacionim cjelinama subjekta revizije sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine. Stavljen je na uvid i spisak od 145 lica koja su u ZUACG „Montefarm” bila radno angažovana preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih u 2022.godini. U ZUACG „Montefarm” je u poslovnoj 2022. godini preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih radilo 145 lica za koje je po osnovu zarada i poreza i doprinosa na lična primanja isplaćeno 1.074.700,57 eura – piše u objavi.

Ugovori o djelu su, dodaje se, zaključivani sa 37 lica na ime pomaganja u prodaji ljekova i medicinskih sredstava u apoteci, pružanja usluga farmaceutskog tehničara, molersko-farbarskih radova, konsultativnih poslova iz oblasti medija i marketinga, obuke zaposlenih iz oblasti javnih nabavki i stručne podrške u vršenju poslova vezanih za javne nabavke, primanje i pakovanje robe, čišćenje i održavanje zelenih površina i sl.

– Ugovori o djelu su zaključivani i sa opisom poslova koji spadaju u osnovnu djelatnost poslodavca, koji su morali biti sistematizovani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta subjekta revizije. Polazeći od činjenice da poslove iz nadležnosti ustanove obavljaju zaposleni u istoj to je ugovore o djelu moguće zaključivati jedino za pružanje usluga koje nijesu predviđene radnim mjestima u okviru Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Utvrđeno je da subjekt revizije angažuje izvršioce po ugovorima o djelu puno radno vrijeme i duži vremenski period. Ovakav način angažovanja lica dovodi do negativnih posledica koje se ogledaju u pravnoj i socijalnoj nesigurnosti, što u konačnom može da dovede do sudskog epiloga. Subjekt revizije treba da zaključuje ugovore o djelu saglasno važećoj zakonskoj regulativi, sa ugovorenom naknadom, uz obavezu izvršilaca da dostave potvrde o radno pravnom statusu i izvještaje o sprovedenim aktivnostima po zaključenim ugovorima, uz obezbjeđenje nadzora i kontrole. Ugovorima o djelu mogu se angažovati lica samo za obavljanje poslova koji nijesu iz opisa poslova zaposlenih iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta subjekta revizije – iznijela je u objavi Popović Samardžić.

TA

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com