Radoju Žugiću ističe mandat, Đukanović ga ponovo predložio za guvernera Centralne banke - Volim Podgoricu

Radoju Žugiću ističe mandat, Đukanović ga ponovo predložio za guvernera Centralne banke

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je predlog predsjednici Skupštine Crne Gore Danijeli Đurović da za guvernera Centralne banke Crne Gore bude imenovan Radoje Žugić.

Guverneru Centralne banke (CBCG) Radoju Žugiću šestogodišnji mandat ističe do sredine okotobra.

Guverner se imenuje na period od šest godina i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno.

Skupština je 30. septembra 2016. godine na predlog tadašnjeg predsjednika države Filipa Vujanovića izabrala Žugića za guvernera, a njegovom prethodniku Milojici Dakiću mandat je zvanično istekao 14. oktobra te godine.

Obrazloženje predloga Đukanovića prenosimo integralno:

Nakon što sam sagledao obavještenje Savjeta Centralne banke Crne Gore o isteku mandata guvernera, dostavljeno 22. jula 2022. godine saglasno odredbi člana 50a Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, zatim rezultate Centralne banke Crne Gore, kao i ocjene međunarodnih institucija o radu ove institucije, smatram opravdanim da za guvernera Centralne banke Crne Gore predložim dr Radoja Žugića, koji je i do sada vršio tu funkciju.

Rođen je 3. aprila 1961. godine u Žabljaku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1985. godine. Magistrirao je dvije godine kasnije, a zvanje doktora nauka stekao je 2011. godine. Odlukom Skupštine Crne Gore od 30. septembra 2016. godine, imenovan je za guvernera Centralne banke Crne Gore, a po funkciji predstavlja Crnu Goru kao guverner u Međunarodnom monetarnom fondu. Prethodno je, od maja 2016. godine, obavljao funkciju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore.

Funkciju ministra finansija u 40. Vladi Crne Gore obavljao je u periodu od decembra 2012. do maja 2016. godine, kada su ostvareni značajni rezultati na planu fiskalne konsolidacije, koji su doprinijeli stabilizaciji javnih finansija, naročito suzbijanju sive ekonomije, kroz uvođenje i implementaciju niza mjera usmjerenih na eliminisanje neregularnog poslovanja.

U periodu od oktobra 2010. do decembra 2012. godine, obavljao je funkciju guvernera Centralne banke Crne Gore, kada su sprovedene značajne aktivnosti na planu suzbijanja posljedica globalne ekonomske i finansijske krize, prevashodno usmjerene na održavanje stabilnosti i likvidnosti bankarskog i ukupnog finansijskog sektora.

Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je i funkciju direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore; zamjenika generalnog direktora Centralne banke Crne Gore za poslove platnog prometa; direktora Zavoda za obračun i plaćanja– Filijala Podgorica, sekretara Direkcije javnih prihoda, kao i poslove finansijskog direktora Auto-moto saveza Crne Gore. U više saziva bio je poslanik u Skupštini Crne Gore i Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Za vrijeme mandata guvernera dr Radoja Žugića, Centralna banka Crne Gore je ispunila svoju Ustavom definisanu obavezu i očuvala stabilnost bankarskog i finansijskog sistema, uprkos veoma složenim okolnostima koje su karakterisali poremećaji ekonomskog i društvenog okruženja izazvani prvenstveno pandemijom koronavirusa. Ovakve ocjene date su i od strane Evropske komisije, kao i relevantnih međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond.

Crnogorski bankarski sektor, koji zauzima dominantnu poziciju u finansijskom sistemu Crne Gore, stabilan je, visoko likvidan i adekvatno kapitalizovan. Kroz intenzivnu kreditnu aktivnost banke dokazuju svoju spremnost da daju doprinos oporavku domaće privrede i budu zamajac ekonomskog rasta u narednom periodu, dok kontinuirani rast depozita potvrđuje snažno povjerenje u stabilnost bankarskog sektora, očuvanu efikasnim i proaktivnim radom Centralne banke Crne Gore.

Uz fokus na stalni monitoring poslovanja banaka i implementaciju antikriznih mjera usmjerenih na saniranje posljedica krize, Centralna banka Crne Gore je u prethodnom periodu imala intenzivne aktivnosti na planu snaženja regulatornih i nadzornih kapaciteta. Danas je zakonodavni okvir u ovoj oblasti harmonizovan sa relevantnom regulativom Evropske unije i najvišim međunarodnim standardima. Ovo pruža dodatnu sigurnost i osigurava preduslove za stabilno, efikasno i održivo poslovanje banaka, odnosno, u konačnom, za dalje snaženje finansijske stabilnosti.

Evropska centralna banka je ocijenila da je ostvaren snažan napredak u reformama finansijskog sektora, prvenstveno kroz unapređenje regulative, odnosno usklađivanje crnogorskog regulatornog okvira finansijskog sektora sa važećom EU regulativom u ovoj oblasti, dok je Evropska komisija istakla da je bankarski sektor ostao stabilan sa poboljšanim ključnim parametrima, dodajući da su, zahvaljujući privremenim antikriznim mjerama Centralne banke Crne Gore, bilansi banaka koje posluju u Crnoj Gori zabilježili značajan rast.

U nedavnoj ocjeni situacije bankarskog sektora, MMF je istakao da „snažan ekonomski oporavak iz prošle godine, zajedno sa anticipativnim naporima Savjeta Centralne banke Crne Gore u pogledu usklađivanja zakonskog i regulatornog okruženja sa globalnim standardima, sada daju snažne direktne benefite”.

Još jedna snažna, međunarodna potvrda stabilnosti bankarskog sistema, ali i kvaliteta rada Centralne banke Crne Gore, su rezultati projekta procjene kvaliteta aktive banka (AQR), koji je sproveden u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke i uz pomoć reputabilnih eksternih revizora. Rezultati ovog projekta potvrdili su stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, izraženu kroz adekvatnu kapitalnu poziciju i zadovoljavajući kvalitet aktive banaka.

Budući izazovi sa kojima će se suočavati ne samo crnogorska već i svjetska ekonomija, obavezuju na poseban oprez, budnost, hrabro i blagovremeno djelovanje Centralne banke Crne Gore, kakvo je bilo i do sada njenim rukovođenjem od strane sadašnjeg guvernera dr Radoja Žugića.

Svojim bogatim radnim iskustvom, navedenim rezultatima i ocjenama međunarodnih institucija, dr Radoje Žugić opravdava moj Predlog da ponovo bude imenovan od strane Skupštine Crne Gore za guvernera Centralne banke Crne Gore, uz uvjerenje da će i dalje biti maksimalno posvećen unapređenju poslovanja crnogorske vrhovne monetarne institucije i stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com