Ubili Medina pa zakopali, ali ne znaju gdje

Ba­ra­nin Vla­di­mir Ula­ma i Pod­go­ri­ča­nin Dar­ko Mi­jo­vić ubi­li su i sa­hra­ni­li na ne­po­zna­tom mje­stu Pe­trov­ča­ni­na Ne­ma­nju Me­di­na, či­ji je ne­sta­nak pri­ja­vljen 8. ju­la pro­šle go­di­ne, na­ve­de­no je u na­red­bi o pro­ši­re­nju is­tra­ge Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci. Ula­ma i Mi­jo­vić, pre­ma tvrd­nja­ma tu­ži­la­štva, ubi­stvo su iz­ve­li na pod­mu­kao na­čin jer je Me­din od­bio da uči­ni ili ne uči­ni ne­što što su od nje­ga tra­ži­li.
Okri­vlje­ni Ba­ra­nin i Pod­go­ri­ča­nin is­ko­ri­sti­li su pri­ja­telj­ske od­no­se u ko­ji­ma su bi­li Ula­ma i Me­din, pa su 8. ju­la pro­šle go­di­ne po­zva­li Pe­trov­ča­ni­na da se na­đu. Tog da­na oni su vi­še pu­ta ko­mu­ni­ci­ra­li sa Me­di­nom, i to, pre­ma tvrd­nja­ma tu­ži­la­štva, pr­vo Mi­jo­vić, a na­kon to­ga i Ula­ma. Me­din je pri­stao na su­sret, pa je iz Pe­trov­ca auto­mo­bi­lom „re­no me­gan”, re­gi­star­skih ozna­ka BD BB 142, do­šao u Vir­pa­zar. Po­ro­di­ci je, pri­je to­ga, re­kao da ga je zvao Ula­ma.
– Ula­ma i Mi­jo­vić su ob­ma­nom i si­lom za­dr­ža­li ošte­će­nog u na­mje­ri da ga pri­nu­de da ne­što uči­ni, ne uči­ni ili tr­pi na svo­ju šte­tu, pa su, ka­ko ošte­će­ni ni­je pri­hva­tio, pri­mi­je­ni­li si­lu pre­ma nje­mu u tre­nut­ku ka­da ni­je oče­ki­vao na­pad i ka­da se ni­je mo­gao bra­ni­ti, na­ni­jev­ši mu tje­le­sne po­vre­de od ko­jih je kr­va­rio. Po­tom su Me­di­na sta­vi­li u pr­tlja­žnik na­ve­de­nog auto­mo­bi­la i od­ve­zli ga u za sa­da ne­po­zna­to mje­sto, gdje su ošte­će­nog li­ši­li ži­vo­ta na za sa­da ne­po­zna­ti na­čin i sa­kri­li nje­go­vo ti­je­lo na za sa­da ne­po­zna­tom mje­stu – pi­še u na­red­bi o pro­ši­re­nju is­tra­ge.
Na­kon to­ga, Ula­ma i Mi­jo­vić su Me­di­nov auto­mo­bil „re­no” za­pa­li­li u mje­stu Ja­bu­kov Do, u bli­zi­ni lo­kal­nog pu­ta Vir­pa­zar – Ri­je­ka Cr­no­je­vi­ća. Pri­li­kom pa­lje­nja auta Mi­jo­vić je za­do­bio ope­ko­ti­ne de­sne po­dlak­ti­ce i ša­ke pr­vog i dru­gog ste­pe­na, a Ula­ma ogu­ljo­ti­ne no­ge. Po­li­caj­ci su za­pa­lje­no vo­zi­lo pro­na­šli 12. ju­la, ka­da je vr­še­na pre­tra­ga te­re­na u po­tra­zi za Me­di­nom. Is­tra­ži­te­lji su ta­da, ka­ko je na­ve­de­no u na­red­bi, pro­na­šli i stra­ne re­gi­star­ske ozna­ke BV 910 HH, na ko­ji­ma su bi­li bi­o­lo­ški tra­go­vi Me­di­na.
– Na jed­noj ta­bli­ci bi­li su tra­go­vi kr­vi Me­di­na, a ta­bli­ce su se pret­hod­no na­la­zi­le u pr­tlja­žni­ku „re­noa” – na­ve­de­no je u na­red­bi tu­ži­la­štva.
Ula­ma i Mi­jo­vić do ne­dav­no su se te­re­ti­li da su ote­li Me­di­na, da bi tu­ži­la­štvo, na­kon no­vih sa­zna­nja, dje­lo pre­va­li­fi­ko­va­lo, te ih sa­da te­re­ti za te­ško ubi­stvo na pod­mu­kao na­čin. Osim nji­ma, dje­lo je pre­kva­li­fi­ko­va­no i Bog­da­nu Mi­li­ću, ko­ji se sa­da te­re­ti da je ubi­ca­ma po­mo­gao na­kon iz­vr­še­nja ovog te­škog dje­la.
– Mi­lić je pru­žio po­moć okri­vlje­nom Ula­mi, ko­ji se od 10. ju­la do 4. av­gu­sta krio u nje­go­voj ku­ći u mje­stu zva­nom Re­sna, u Ce­ti­nju, gdje su mu da­ta de­talj­na uput­stva ka­kvu iz­ja­vu tre­ba da da nad­le­žnim or­ga­ni­ma – pi­še u na­red­bi.

(Dan)

loading...

161 komentara

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com