UBISTVO NA ZABJELU: Ubice iznajmile stan i pratile žrtvu danima

In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je sum­nja­ju da su dvo­ji­ca na­pa­da­ča ko­ji su pu­ca­li na Alek­san­dra Bra­jo­vi­ća (47) ima­li lo­gi­stič­ku po­dr­šku naj­ma­nje još jed­ne oso­be, ko­ja im je kri­tič­ne no­ći ja­vlja­la nje­go­vo kre­ta­nje.

Pre­ma jed­noj od po­li­cij­skih ver­zi­ja ubi­stva, dvo­ji­ca na­pa­da­ča Bra­jo­vi­ća su če­ka­la na mo­to­ru, u bli­zi­ni mje­sta gdje se ubi­stvo do­go­di­lo.

Prema pisanju Dana po­sto­je in­di­ci­je da je nji­ma ne­ko ja­vio ka­da će se žr­tva po­ja­vi­ti ka­ko bi oni bi­li sprem­ni da za­pu­ca­ju.

– Pr­vi re­zul­ta­ti is­tra­ge uka­zu­ju da je, osim dvo­ji­ce na­pa­da­ča, u zlo­či­nu uče­stvo­va­la još naj­ma­nje jed­na oso­ba, ko­ja im je bi­la lo­gi­stič­ka po­dr­ška. Ta oso­ba je, naj­vje­ro­vat­ni­je pra­ti­la kre­ta­nje Bra­jo­vi­ća i da­la sig­nal na­pa­da­či­ma ka­da će on na­i­ći na mje­sto gdje se ubi­stvo de­si­lo. Sve uka­zu­je da su na­pa­da­či na mo­to­ru če­ka­li da žr­tva na­i­đe, a za­tim su mu, dok je sta­jao na se­ma­fo­ru, pri­šli i pu­ca­li – re­če­no je Danu u po­li­ci­ji.

Na Bra­jo­vi­ća, ko­ji je bio u vo­zi­lu „rendž ro­ver”, ki­šu me­ta­ka is­pa­li­la su dva za sa­da ne­po­zna­ta li­ca ko­ja su se na­la­zi­la na mo­to­ru. In­spek­to­ri pod­go­rič­ke po­li­ci­je otvo­ri­li su is­tra­gu o ubi­stvu, ko­ja ide u vi­še smje­ro­va. Sum­nja se da se Bra­jo­vić, ko­ji je osu­đi­van zbog šver­ca dro­ge, ba­vio ne­le­gal­nim rad­nja­ma i da je li­kvi­da­ci­ja po­sle­di­ca po­slov­nih ne­spo­ra­zu­ma.

– Pro­vje­ra­va­mo da li su na­pa­da­či ili nji­ho­vi po­ma­ga­či iz­naj­mi­li stan na Za­bje­lu, ka­ko bi lak­še pra­ti­li Bra­jo­vi­ća. Po­li­cij­ske in­di­ci­je uka­zu­ju da su naj­ma­nje tri oso­be bi­le uklju­če­ne u ovu li­kvi­da­ci­ju, a ima i od­re­đe­nih po­ma­ka u ra­svje­tlja­va­nju tog dje­la – po­ja­šnja­va naš sa­go­vor­nik.

Idu­ći tim tra­gom is­tra­ži­te­lji su u no­ći ubi­stva sa­slu­ša­li na de­se­ti­ne li­ca ko­ja su bi­la po­ve­za­na sa Bra­jo­vi­ćem.

– Iz­ja­ve su uze­te od nje­go­vih pri­ja­te­lja, na­vod­nih sa­rad­ni­ka, ali i li­ca za ko­ja se sum­nja da su bi­la u su­ko­bu sa njim zbog po­sla – ka­zao je sa­go­vor­nik „Da­na” iz po­li­ci­je.

Uze­te su iz­ja­ve i od bra­će Vje­ko­sla­va i Ju­go­sla­va Lam­bu­li­ća, ko­ji su sa­slu­ša­va­ni zbog ra­ni­jeg su­đe­nja Bra­jo­vi­ća i Vje­ko­sla­va Lam­bu­li­ća, zbog šver­ca ko­ka­i­na.

Bra­jo­vić, ko­ji je pra­vo­sna­žno osu­đi­van na če­ti­ri i po go­di­ne za­tvo­ra zbog šver­ca tri i po ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, svje­do­čio je to­kom su­đe­nja Vje­ko­sla­vu Lam­bu­li­ću (35), a na glav­nom pre­tre­su Bra­jo­vić je tvr­dio da mu je Lam­bu­lić do­sta­vio ko­ka­in, da bi ka­sni­je pro­mi­je­nio is­kaz na­vo­de­ći da Vje­ko­slav ne­ma ve­ze sa dro­gom. Na pi­ta­nje su­di­je za­što je op­tu­žio Lam­bu­li­ća, Bra­jo­vić je ob­ja­snio da je to ura­dio da bi mu se osve­tio.

Bra­jo­vić je ubi­jen u sa­če­ku­ši u su­bo­tu ve­če, oko 20 ča­so­va i 30 mi­nu­ta u Uli­ci Vo­ji­sla­vlje­vi­ća na Za­bje­lu. Na­kon što se za­u­sta­vio na se­ma­fo­ru zbog cr­ve­nog svje­tla, sa de­sne stra­ne su mu pri­šli na­pa­da­či na mo­to­ru. Istog tre­na is­pa­li­li su vi­še hi­ta­ca u Pod­go­ri­ča­ni­na, na­kon če­ga su po­bje­gli. Na­pa­da­či su bi­li ma­ski­ra­ni i ob­u­če­ni u cr­no, a po­bje­gli su u ne­po­zna­tom prav­cu. Iako po­go­đen sa vi­še hi­ta­ca, Bra­jo­vić je po­ku­šao da po­bjeg­ne. Ka­ko je na­glo po­kre­nuo svo­je vo­zi­lo uda­rio je u „audi”, u ko­jem se na­la­zio brač­ni par sa tro­je dje­ce, ko­ji ni­je­su po­vri­je­đe­ni. S ob­zi­rom na to da je iz­gu­bio ve­li­ku ko­li­či­nu kr­vi, Bra­jo­vić se one­svi­je­stio na­kon če­ga se za­u­sta­vio u bli­zi­ni vr­ti­ća na Za­bje­lu. Te­ško po­vri­je­đe­nog Bra­jo­vi­ća pro­la­zni­ci su pre­ve­zli u Ur­gen­ti cen­tar, a ne­du­go po pri­je­mu on je pod­le­gao po­vre­da­ma.D.Ž.

Pro­vje­ra­va­ju gra­ni­cu sa Al­ba­ni­jom

Po­li­ci­ja pro­vje­ra­va sve gra­nič­ne pre­la­ze, a po­seb­na pa­žnja je po­sve­ća­na gra­ni­ci sa Al­ba­ni­jom, jer ni­je is­klju­če­no da su ubi­ce oda­tle i sti­gle u Cr­nu Go­ru.
– Pro­vje­ra­va­ju se svi ula­sci sum­nji­vih li­ca u po­sled­nja dva mje­se­ca, jer ni­je is­klju­če­no da su ubi­ce do­šle sa stra­ne. Pod po­seb­nom pa­žnjom je gra­ni­ca sa Al­ba­ni­jom, jer ne­ke in­di­ci­je uka­zu­ju da Bra­jo­vić ni­je bio u do­brim od­no­si­ma sa ne­kim li­ci­ma iz te ze­mlje, sa ko­ji­ma je ne­kad po­slov­no sa­ra­đi­vao – is­ti­če naš iz­vor.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com