VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Vlada Crne Gore je na 39. sjednici održanoj 16. septembra 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Osnovni cilj donošenja ovog Zakona je obezbjeđivanje mogućnosti za dobijanje potomstva bračnim i vanbračnim supružnicima koji, s obzirom na iskustva medicinske struke i preduzete načine liječenja, ne mogu očekivati da će doći do trudnoće prirodnim putem i drugim postupcima liječenja, kao i u slučaju kada se ovim postupkom može spriječiti prenos teške nasljedne bolesti na dijete. Pored ostalog, donošenjem ovog Zakona biće ispunjeno jedno od završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 28  – Zaštita potrošača i zdravlja.

U okviru procesa harmonizacije unutrašnjeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je utvrdila Predlog zakona o standardizaciji. Predloženim zakonskim tekstom se uređuje organizovanje i djelatnost nacionalnog tijela za standardizaciju (Institut za standardizaciju Crne Gore), donošenje, objavljivanje, povlačenje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Zakonom postavljeni ciljevi standardizacije su: unapređenje zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, zaštite životne sredine, poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga, razvoj i unapređenje proizvodnje i prometa proizvoda, odnosno pružanja usluga putem razvoja međunarodno usklađenih standarda i srodnih dokumenata, kao i unapređenje međunarodne trgovine sprečavanjem ili otklanjanjem nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja: 1 – Sloboda kretanja robe, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 7 – Pravo intelektualne svojine,  9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija i  28 – Zaštita potrošača i zdravlja i 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Usvojen je Izvještaj o radu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, za period januar – jul 2021. godine. U Izvještaju se, pored ostalog, navodi da je Savjet počeo sa prikupljanjem i naknadnim objelodanjivanjem podataka o sljedećim slučajevima: vjetroelektrana Možura, Crnogorski Telekom, Elektropriovreda Crne Gore AD Nikšić, poslovanje kompanija u Slobodnoj zoni Luke Bar i Duvanski kombinat, uvoz i izvoz cigareta i oružja, proizvodnja cigareta i oružja na teritoriji Crne Gore, Prva banka Crne Gore i Autoput Bar-Boljare.

Takođe, Savjet je prikupio i analizirao dokumentaciju vezanu za stambenu politiku prethodne Vlade. S tim u vezi, došlo se do informacija o podjeli oko 25 miliona eura kredita, oko 20 hiljada kvadratnih metara stambenog prostora u posljednjih desetak godina i 4,6 miliona eura kredita u posljednje tri godine. Riječ je o 580 lica, koja su dobila stanove ili kredite, od toga je namanje 175 funkcionera i 405 državnih službenika i namještenika.

Funkcionerima su dijeljeni stanovi bez kriterijuma i bez oglašavanja, a dokumentacija je označena stepenom tajnosti „INTERNO“. Ukazano je i da je Nacionalni savjet utvrdio da je Vlada davala sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda stanove i kredite suprotno Zakonu o održavanju stambenih zgrada, u kojem je eksplicitno navedeno da se postupak, način i kriterijumi za rješavanje stambenih potreba sudija, državnih tužilaca i sudija Ustavnog suda Crne Gore, utvrđuju aktom Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ustavnog suda Crne Gore. Takođe, pronađen je podatak da je nakon promjene vlasti, dok je prethodna Vlada bila u tehničkom mandatu, podijeljeno 119 državnih stanova i time državna imovina značajno oštećena.

U Izvještaju je navedeno i da je Savjet primio 40 prijava koje su dostavili građani ili nadležni državni organi, a Stručnom tijelu su se direktno obratila tri zviždača koji imaju detaljnije informacije o predmetima u nadležnosti Savjeta, kao i više drugih lica. S tim u vezi, Stručno tijelo Savjeta je uzelo u rad i dodatne slučajeve. Do danas, Savjet je podnio 355 zahtjeva za dostavljanje informacija, na koje je dobijeno 286 odgovora od strane državnih organa, odnosno na 69 zahtjeva nije odgovoreno.

Vlada je donijela Odluku o proglašavanju zaštićenog područja park prirode „Katič” s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Donijeta je Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Lijeva obala Lima”, opština Berane. Osnovni cilj koji treba da se postigne izradom Plana je stvaranje preduslova za razvoj kroz poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture. DUP „Lijeva obala Lim“ zahvata područje između najužeg gradskog centra i rijeke Lim, površine 7,28 ha. Planskim dokumentom predviđena je dalja transformacija prostora i stvaranje uslova za kvalitetnije korišćenje značajnog gradskog područja. Najveći značaj u planskom rješenju ima južni dio planskog područja uz rijeku i novi kružni tok gdje se planira izgradnja doma kulture uz funkcionalno i oblikovno povezivanje sa parcelom parka i dalje pejzažno uređenim površinama javne namjene – uređenom obalom, planiranim parkom i skverom.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat Odluku o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a opštine Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana. Osnovni cilj i zadatak izmjena i dopuna Plana je da se nakon sveobuhvatne analize postojećeg stanja, prepoznavanja problema i analize mogućnosti za usmjeravanje daljeg prostornog razvoja stvore pretpostavke za obezbjeđenje održivog razvoja koji predstavlja jedan od najvažnijih izazova uređenja prostora.

Donijeta je Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići”, opština Tivat. U diskusiji je istaknuto da je planskim rješenjem omogućena obimna izgradnja stanova i stambenih objekata, što nije u skladu sa smjernicama Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, kojim se preporučuje da se na tom prostoru ne planira izgradnja u pojasu obalnog odmaka do 100 metara od obale. Konstatovano je da je novu gradnju potrebno planirati sa posebnom pažnjom, uvažavajući režime korišćenja prostora, posebno zone zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnog nasljeđa iz Prostornog plana posebne namjene za obalno područje. S obzirom na to da je Nacrt planskog dokumenta dobio četiri negativna mišljenja Savjeta za reviziju, uvažena je preporuka da se ova zona preispita kroz izradu Prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat, nakon čega će se steći uslovi za dalju plansku razradu.

Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje. Zajednička Savjetodavna komisija Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a boravila je tokom novembra 2018. godine na ovom lokalitetu i utvrdila mogući negativni uticaj buduće izgradnje na dva područja koja imaju UNESCO status. Zaključci misije su potvrđeni Odlukom Komiteta za svjetsku baštinu što je dodatno obavezalo Državu da ovo područje tretira sa posebnom pažnjom. U tom kontesktu, Agencija za zaštitu životne sredine pristupila je izradi Studije revizije Nacionalnog parka Durmitor. Kako je rok za izradu Studije duži od predviđenog roka za izradu Plana, Vlada je odlučila da pomenutu Odluku stavi van snage.

Usvojena je Informacija o realizaciji Projekta podrške građana Crne Gore pri kupovini i ugradnji foto naponskih panela snage do 10kw za individualne stambene objekte i ugradnje foto naponskih panela do 30kW za pravna lica – Projekat „Solari 3000+ i 500+“. U diskusiji je navedeno da se projekat finansira 80% sredstvima EPCG, odnosno kreditnim sredstvima EPCG koja se obezbjeđuju kroz Javni poziv za obezbjeđivanje sredstava, i 20% sredstvima Države, odnosno sredstvima koje shodno propisima pripadaju Eko fondu. Iz sredstava Eko fonda obezbjeđuje se subvencija krajnjim korisnicima Projekta u iznosu od 20% troškova ugradnje foto naponskih panela svakom pojedinačnom domaćinstvu, odnosno pravnom licu ili javnoj ustanovi koje prijavi učešće u Projektu i ispuni definisane uslove. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta je 30,000.000,00 eura, a procijenjeni troškovi ugradnje panela su 1.000,00€/1 kW. Međusobni odnosi EPCG i Eko fonda definisani su Sporazumom na koji je Vlada dala saglasnost.

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi opštine Kotor za davanje saglasnosti na potpisivanje Anex-a 1 Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL sektor 38 Bigova i LSL “Trašte” i izmirenju dodatnih troškova koje snosi „Bigova Bay” d.o.o. Kotor i dala saglasnost na Aneks Sporazuma.

Data je saglasnost za kandidaturu Bokserskog saveza Crne Gore za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2021. godine u Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period od 01. januara do 30. juna 2021. godine. U Izvještaju je naglašeno da novi elektronski sistem, čija je primjena počela od 1. januara 2021. godine, uz primjenu novog zakonskog rješenja predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u dijelu kreiranja elektronske uprave i potpuno novi koncept javnih nabavki u Crnoj Gori. Izvještaj sadrži tabele sa svim relevantnim podacima o korisnicima javnih nabavki, ponudama, kao i pregledu ugovora po vrstama postupka i predmetima javnih nabavki sa procijenjenom i ugovorenom vrijednošću.

Usvojena je Informacija o valorizaciji 10.500 t pšenice. Tim povodom zadužena je Uprava za katastar i državnu imovinu da sprovede postupak prodaje navedene količine pšenice po procijenjenoj vrijednosti od 2.598.750,00 € ili 247,50 € po toni. Takođe, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da izvrši plaćanje troškova skladištenja za avgust 2021. godine u iznosu od 20.800,50 €, kao i troškova fumigacije i elevacije u iznosu od 12.087,24 €.

 

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com