BICIKLISTIČKE STAZE U PODGORICI: Markuš: Uz trotoar, a ne na stazi za pješake

Sta­za ko­ja bi po na­ja­va­ma iz Glav­nog gra­da tre­ba­la da poč­ne da se ra­di do kra­ja sed­mi­ce pla­ni­ra­na je od Kra­lje­vog par­ka do To­lo­ša.

U ve­li­kom di­je­lu bi­će sa­mo is­cr­ta­na po tro­to­a­ru. Ta­ko su je na­ja­vi­li nad­le­žni iz Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce.

Kada se ra­dio bu­le­var ka Ma­re­zi na­pra­vlje­na je bi­ci­kli­stič­ka sta­za. Po­sta­vljen je sa­o­bra­ćaj­ni znak i do­ka­za­no da se bi­ci­kli­stič­ke sta­ze mo­gu gra­di­ti, a da se ne mo­ra­ju is­cr­ta­va­ti po tro­to­a­ri­ma.  Me­đu­tim, po­ne­sta­lo je vo­lje ta­da­šnje vla­sti, pa se na toj jed­noj sta­zi sta­lo. Bi­lo je obe­ća­nja, ni­je da ni­je. Sa­da­šnja vlast ima vo­lju, ali ne­ma sred­sta­va ni­ti ide­ju ka­ko bi je tre­ba­lo ra­di­ti, piše Dan.

Oči­gled­no je da se poj­mo­vi br­ka­ju, navode sagovornici Dana. Is­cr­ta­va­nje tro­to­a­ra ni­je bi­ci­kli­stič­ka sta­za, već bi­ci­kli­stič­ka tra­ka. Bi­ci­kli­stič­ke sta­ze se gra­de, i fi­zič­ki su odvo­je­ne od tro­to­a­ra, za­šti­će­ne ivič­nja­kom ili pak ogra­dom, a ši­ri­ne su dva me­tra da bi se bez­bjed­no bi­ci­kli­sti pre­ti­ca­li.

Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra, kao par­ti­ja ko­joj je oču­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne i una­pri­je­đe­nje zdra­vlja sta­nov­ni­štva in­te­gral­ni dio pro­gra­ma, se od osni­va­nja, za­la­že za kva­li­tet­nu bi­ci­kli­stič­ku in­fra­struk­tu­ru, ka­za­la je Ta­ma­ra Ba­jić, od­bor­nik.

-Po­sto­je stan­dar­di, od­no­sno ja­sni po­ka­za­te­lji šta kva­li­tet­na bi­ci­kli­stič­ka in­fra­struk­tu­ra zna­či, od­no­sno šta ob­u­hva­ta, mre­žu pu­te­va i uli­ca ko­ju ta­ko­đe ko­ri­ste i mo­tor­na vo­zi­la kao i do­pun­ske bi­ci­kli­stič­ke sta­ze za dje­lo­ve ko­ji ni­su do­stup­ni mo­tor­nim vo­zi­li­ma, od­no­sno tro­to­a­ri.

Kva­li­tet­na bi­ci­kli­stič­ka in­fra­struk­tu­ra tre­ba da pred­sta­vlja traj­no rje­še­nje, ni­ka­ko pu­ko is­cr­ta­va­nje tra­ke po tro­to­a­ru, gdje mo­že do­ći do ugro­ža­va­nja si­gur­no­sti svih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju. U mno­gim raz­vi­je­nim ze­mlja­ma, sa tra­di­ci­jom ko­ri­šće­nja bi­ci­kla kao pre­vo­znog sred­stva, bi­ci­kli­stič­ke sta­ze su iz­gra­đe­ne uz ivi­cu pu­ta, od­no­sno uli­ce, a ipak su fi­zič­ki odvo­je­ne kao i od tro­to­a­ra ko­ji ko­ri­ste pje­ša­ci.

Opi­sa­na di­o­ni­ca za iz­grad­nju pr­ve bi­ci­kli­stič­ke sta­ze u Pod­go­ri­ci pru­ža vi­še ne­go do­bre mo­guć­no­sti da se iz­gra­di kva­li­tet­na in­fra­struk­tu­ra, fi­zič­ki odvo­je­na od osta­lih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju. Ta­ko da sa­da­šnja vlast mo­že da se kon­sul­tu­je sa pro­šlom ko­ja je iz­grad­njom jed­ne di­o­ni­ce ka Ma­re­zi ba­rem de­mon­stri­ra­la da je upo­zna­ta šta zna­či ter­min bi­ci­kli­stič­ka sta­za. Šte­ta što ni­je bi­lo vo­lje da se in­fra­struk­tu­ra ra­ši­ri i kom­ple­ti­ra u jed­nu pri­stoj­nu cje­li­nu – re­kla je Ba­jić.

Ar­hi­tek­ta An­dri­ja Mar­kuš, sma­tra da ne­ma uli­ce u ko­joj se ne mo­že iz­gra­di­ti bi­ci­kli­stič­ka sta­za, sa­mo se pri­je sve­ga mo­ra ura­di­ti pro­je­kat.

-Ne­ma uli­ce u ko­joj ne mo­že da se iz­gra­di bi­ci­kli­stič­ka sta­za. Negdje je to lak­še a ne­gdje te­že. Ali mo­ra­ju se an­ga­žo­va­ti lju­di od stru­ke. Bi­ci­kli­stič­ka sta­za mo­že da se na­pra­vi za­tva­ra­njem ko­lo­vo­za ili pre­la­skom u jed­no­smjer­ni ili pot­pu­nim is­klju­če­njem mo­tor­nog sa­o­bra­ća­ja. Tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da se osta­vi mo­guć­nost sa­mo za vo­zi­la za hit­ne slu­ča­je­ve. Ne smi­ju se do­no­si­ti po­li­tič­ke od­lu­ke ti­pa aj­mo da ih cr­ta­mo, već lju­di od stru­ke ko­ji zna­ju ka­ko se to ra­di mo­ra­ju se an­ga­žo­va­ti. Ne mo­že se za dva da­na ura­di­ti pro­je­kat, a bez nje­ga ako se ra­di to je di­vlja grad­nja – re­kao je Mar­kuš.

Tre­ba pred­vi­dje­ti da sva­ka no­va uli­ca ko­ja se bu­de gra­di­la ima pro­stor za iz­grad­nju bi­ci­kli­stič­ke sta­ze, sma­tra Mar­kuš.

– Pra­vi­lo je da se sta­za pra­vi sa obje stra­ne u dva smje­ra, uko­li­ko za to po­sto­ji mo­guć­nost. Ako ne, on­da se ra­de jed­na uz dru­gu u oba smje­ra i ta­ko se šte­di pro­stor. Neo­p­hod­no je da bu­du ši­ri­ne dva me­tra. Uko­li­ko se pra­ve bi­ci­kli­sti­čke tra­ke po tro­to­a­ri­ma one mo­ra­ju bi­ti bez­bjed­ne, jer se istim kre­ću i pje­ša­ci – ka­že Mar­kuš.

(A.D./Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button