Home / PG INFO / Aktuelno / Pomozimo Podgoričanki kako bi dobila bitku za život
FOTO: FOS Media

Pomozimo Podgoričanki kako bi dobila bitku za život

Maj­ci tro­je dje­ce Va­len­ti­ni Šće­kić (44) iz Pod­go­ri­ce po­treb­na je pomoć za tran­splan­ta­ci­ju bu­bre­ga i ope­ra­ci­ju trom­bo­fi­li­je, jer ne mo­že u Cr­noj Go­ri da do­bi­je or­gan, a li­je­če­nje u ino­stran­stvu ko­šta 60.000 eura. Šće­ki­će­va je u raz­go­vo­ru za „Dan” is­pri­ča­la da joj je bu­bre­žna in­su­fi­ci­jen­ci­ja ot­kri­ve­na pri­je pet go­di­na i da su bu­bre­zi osla­bi­li, zbog če­ga je od fe­bru­a­ra po­če­la da ide na he­mo­di­ja­li­zu. Ona ape­lu­je za po­moć ka­ko bi svo­jim ma­li­ša­ni­ma po­mo­gla da iza­đu na pra­vi put.

– Pri­je pet go­di­na mi je usta­no­vlje­na bu­bre­žna in­su­fi­ci­jen­ci­ja. Po­ku­ša­va­la sam da ri­go­ro­znom is­hra­nom i kon­tro­la­ma sma­njim ošte­će­nje bu­bre­ga, ko­ji su vre­me­nom po­če­li da sla­be i su­še se, a što je usta­no­vlje­no na ul­tra­zvu­ku. De­sni bu­breg uop­šte ni­je u funk­ci­ji, a li­je­vi je ta­ko­đe osla­bljen, s ob­zi­rom na to da mi je ni­vo kre­a­ti­ni­na u kr­vi preko hi­lja­du. Valj­da je to po­če­lo u trud­no­ći sa tre­ćim dje­te­tom, ali ni­je­sam zna­la, ni­ko to ni­je pri­mi­je­tio. Bo­lest je ti­nja­la, krv­na sli­ka je po­če­la da sla­bi, pa sam i tu iz­gu­bi­la vri­je­me kod he­ma­to­lo­ga, dok ni­je­sam do­šla kod dok­tor­ke Ma­ri­ne Rat­ko­vić na odje­lje­nje. Ona je od­mah usta­no­vi­la šta je u pi­ta­nju i pre­po­ru­či­la di­ja­li­zu i tran­splan­ta­ci­ju – pri­ča Šće­ki­će­va.
Po­ja­šnja­va da su čla­no­vi po­ro­di­ce po­ku­ša­li da joj do­ni­ra­ju bu­breg, ali su re­zul­ta­ti po­ka­za­li da ni­je­su kom­pa­ti­bil­ni.
– Upr­kos ve­li­koj že­lji, otac i maj­ka kao ni su­prug ne mo­gu mi do­ni­ra­ti bu­breg. Otac je pr­vi po­ku­šao, on je mo­ja krv­na gru­pa – nul­ta, me­đu­tim, Hr­va­ti su ga od­bi­li jer bu­bre­zi mo­ra­ju da ra­de mi­ni­mum sa 50 od­sto ka­pa­ci­te­ta, a nje­gov bu­breg ra­di sa 38. Na­kon to­ga je maj­ka po­ku­ša­la da bu­de do­nor i sve se po­klo­pi­lo, ali su u po­sled­njem tre­nut­ku usta­no­vi­li da uop­šte ne­mam imu­no­glo­bu­li­na u kr­vi – ka­že Šće­ki­će­va.

Ona ob­ja­šnja­va da joj bo­lest bu­bre­ga ni­je je­di­ni zdrav­stve­ni pro­blem sa ko­jim se su­o­ča­va jer je usta­no­vlje­no da ima i trom­bo­fi­li­ju, bo­lest zgru­ša­va­nja kr­vi u or­ga­ni­zmu.
– Na­kon što si mi ura­đe­ne fi­stu­le, ka­da su lje­ka­ri iz Hr­vat­ske do­la­zi­li, ovo je pe­ta ko­ja tre­nut­no ra­di, sta­ja­le su, ni­je­smo zna­li šta je u pi­ta­nju. Dok­tor­ka Ma­ri­na je pred­lo­ži­la da ura­dim ge­ne­ti­ku i po­ka­za­lo se da imam trom­bo­fi­li­ju – na­vo­di Šće­ki­će­va.
Iako že­li da po­mog­ne dje­ci, vo­di ra­ču­na o nji­ma i pru­ži im bez­bri­žno dje­tinj­stvo, sve vi­še osje­ća te­go­be, zbog če­ga joj je po­moć pri­je­ko po­treb­na.
– Po­če­le su da me bo­le ko­sti što su lje­ka­ri i pre­do­či­li, te­že ho­dam, a no­ću mi oti­ču ru­ke i bu­kval­no ne spa­vam. Uju­tru imam muč­ni­nu i sla­bo je­dem – pri­ča Va­len­ti­na.
Po­ro­di­ca Šće­kić ape­lu­je na sve lju­de do­bre vo­lje kao i na pred­u­zet­ni­ke da uko­li­ko su u mo­guć­no­sti, Va­len­ti­ni po­mog­nu upla­tom kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke A.D. Pod­go­ri­ca Broj ži­ro ra­ču­na: 520032000006739393
Pri­ma­lac: Va­len­ti­na Šće­kić, sa na­zna­kom: „Za po­moć u li­je­če­nju”.

(Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com