BEGOVIĆ: Izmjena Zakona o oduzimanju imovine “kupovina” vremena u borbi protiv kriminala - Volim Podgoricu

BEGOVIĆ: Izmjena Zakona o oduzimanju imovine “kupovina” vremena u borbi protiv kriminala

Predlog Vlade Crne Gore o Izmjeni Zakona o oduzimanju imovine, čije je porijeklo iz kriminalnih djelatnosti, izazvalo je pažnju kako domaće  političke scene tako i međunarodne javnosti.

Dok predstavnici u Vladi samtraju da je to korak više u borbi protiv organizovanog kriminala, Evropska komisija  je, kako su prenosili mediji, dala negativno mišljenje na Zakon o oduzimanju imovine, piše Dan.

Juče je  Vlade Crne Gore predložila amandman koji takođe donosi promjene. Preciznije, amandmanom koji je usvojila Vlada predloženo je da se u članu 5 Predloga zakona o izmjenama dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u izmijenjenom članu 7 stav 1 tačka 5 riječi: potvrđena optužnica zamjenjuju se riječima donijeta “naredba o sprovođenju istrage”

Promjenom pomenute stavke u Zakonu ne bi se čekalo da dođe do postupka potvrđivanja optužnice, kome prethodi istraga, podizanje optužnice i razmatranje iste, što je duži vremenski period. Novim djelom tako bi se u fazi istrage omogućilo pokretanje postupka oduzimanja imovine, na početku sudskog postupka kojim se presuđuje o eventualnoj krivici ili nevinosti.

Međutim, pravna struka ne vidi da je u tom amandmanu došlo do značajne promjene, već bi na neki način nadležni i država u borbi protiv klanova i kriminala ” kupila” i “dobila” na vremenu, to smatra i advokat Zdravko Begović. Međutim, prema njegovim riječima moguće je da će na početku doći do tehničkih usporavanja  u postupcima.

NEMA SUŠTINSKE PROMJENE U ZAKONU

Advokat Zdravko Begović kazao je u razgovoru za portal Dan da “objektivno, postupci o oduzimanju imovine neće zavisiti od  ishoda krivičnih postupaka”.

“Može neko biti oslobođen optužbe za neko krivično djelo, a da se opet taj postupak (o oduzimanju imovine)  praktično vodi i da mu se oduzme imovina  pribavljena kriminalnom djelatnošću. Smatram da suštinski nije došlo do neke drastične promjene u odnosu na ranije odredbe, koje se odnose na potvrdu optužnice i sada  na donošenje rešenja o pokretanja naredbe za istragu. Suštinski, njihovo obrazloženje ima smisla, makar kad je taj dio u pitanju, jer od trenutka kada se donese naredba o sporovođenju istrage, suštinski se vrlo rijetko pred Višim sudom ta optužnica odbaci…Tako da je to, prema mom mišljenju, više  jedna kozmetička nego neka suštinska promjena” smatra Begović.

Begović je dodao da objektivno, promjena termina “potvrđena optužnica” u ” naredba o sprovođenju istrage “nema neku značajnu težinu.

 “U zapadnim zemljama ne mora da se čeka ni pokretanje naredbe o istrazi, nego se postupak o oduzimanju imovine može pokrenuti ukoliko je evidentno da imovina nekog lica nije u srazmjeri sa njegovim primanjima. …Ja ne smatram da je taj amandman o promjeni “potvrđivanje optužnice” sa “naredba o istrazi” problematičan, budući da obrazloženje ima smisla. U velikom broju slučajeva, kad se donese naredba o sporovođenju istrage krivično vijeće  potvrdi optužnicu i praktično što bi se reklo samo se može dobiti na vremenu…..Eventualan problem se javlja u mješanju nadležnosti Zaštitnika imovinskih interesa i prava građana i specijalnog tužioca. Ne znam kako će se pred sudom, kad Zaštitnik imovinskih prava bude podnio tužbu protiv nekog lica, utvrđivati porjeklo imovine, kako će se sprovoditi dokazi, da li će tužilaštvo sarađivati sa sudom i Zastupnikom… Sve je to  malo komplikovano i bojim se da će makar u početku  biti  tehničkih problema u vezi raspravljanja takve imovine- smatra Begović i dodaje da je bitna dobra namjera i da se vremenom sve može usaglasiti.

“U ČLANU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU U IZMIJENJENOM ČLANU 2 STAV 2 RIJEČI: POTVRDENA OPTUŽNICA ZAMJENJUJU SE RIJEČIMA: DONIJETA NAREDBA O SPROVODENJU ISTRAGE

STAV VLADE

Iz Vlade je juče saopšteno da u članu Predloga zakona o izmjenama dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u izmijenjenom članu 2 stav 2 riječi: potvrdena optužnica zamjenjuju se riječima: donijeta naredba o sprovodenju istrage

Obrazloženje Vlade:

“Potreba izdvajanja krivičnih djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva bila je

Neophodna budući da se radi o najtežim krivičnim djelima organizovanog kriminala, odnosno krivičnih djela koja po pravilu akumuliraju najveću nezakonitu finansijsku dobit. Takođe, ova krivična djela fokusirana su na korupciju na visokom nivou, počinjenu od strane lica koja imaju svojstvo javnih funkcionera, shodno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.

Krivična djela-korupcija, organizovani kriminal finansiranje terorizma (i druga) po svojoj prirodi su krivična djela kod kojih postoji opravdan javni interes legitiman cilj (predstavljaju izrazitu opasnost po društvo) da bi postojala proporcijalnost ograničenja prava na uživanje imovine.

Imajući u vidu da shodno Zakoniku o krivičnim postupku naredbu o sprovođenju istrage donosi državni tužilac kad ocijeni da navodi u krivičnoj prijavi prilozi uz krivičnu prijavu ukazuju da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret, donošenje naredbe o sprovodenju istrage je dovoljan osnov za pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi, budući da shodno Zakoniku o krivičnom postupku krivični postupak počinje donošenjem naredbe o sprovođenju istrage iz člana 275 ovog zakonika Budući da je naredba prvi akt kojim se potvrđuje osnovana sumnja u odnosu na neko lice, te da se dokazi koji se prikupljaju uglavnom prikupljaju u periodu koji su prethodili njenom donošenju ili odmah po njenom donošenju, stepen osnovanosti sumnje u malom procentu se pomjera do trenutka podnošenja optužnice, a na šta ukazuje praksa Naime, zanemarljiv je procenat obustava postupka nakon donošenja naredbe o sprovodenju istrage.

“Baš da vidim ko će biti protiv”

Govoreći o zakonu o porijeklu imovine koji će se 10. februara naći pred poslanicama, premijer Dritan Abazović je na sjednici Vlade u četvrtak  kazao da će prisustvovati sjednici.

-Treba tamo da budemo zajedno. Vjerujem da ćemo naići na podršku svih poslanika. Baš bih volio da vidim ko je taj poslanik koji je protiv ovakvog zakonskog rješenja. To će biti interesantno, ali vjerujem da ćemo imati 81 glas – kazao je on.

Ukoliko se ostane na konceptu optužnice njenog potvrdivanja, praksa je pokazala da se u velikom broju slučajeva, za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, dešava veliki razmak u vremenu od trenutka podnošenja optužnice do njenog potvrđivanja, koji ne ide u korist niti okrivljenom niti onim koji rade na istragama jer je to izgubljeno vrijeme. Poštovanje prava na nesmetano uživanje imovine obavezuje na ograničavanje, razumno trajanje, vremena u kojem je imovina pojedinca/gradanina privremeno oduzeta, čime se doprinosi i izvjesnosti pravnoj sigurnosti u postupcima oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Predloženim amandmanom se otvara mogućnost pokretanja postupka trajnog oduzimanja imovinske koristi u ranijoj fazi, kada postoji dovoljan stepen sumnje da je imovinska konst stečena kriminalnom djelatnošću. Na ovaj način se uskraćuju resursi organizovanom kriminalu za dalje vršenje najtežih krivičnih djela, a stvaraju uslovi za efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću”.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com