Brajović i Veljović oslobođeni za „Limenku”

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu ko­jom su se biv­ši di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Ve­se­lin Ve­ljo­vić i ne­ka­da­šnji mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ivan Bra­jo­vić te­re­ti­li da su u slu­ča­ju „Li­men­ka” po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi.
Bra­jo­vić i Ve­ljo­vić te­re­ti­li su se da su omo­gu­ći­li Acu Đu­ka­no­vi­ću, bra­tu biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, da stek­ne vi­še­mi­li­on­sku ko­rist na šte­tu bu­dže­ta Cr­ne Go­re. Ipak, na­kon is­tra­ge, ko­ja je tra­ja­la du­že od go­di­nu, tu­ži­la­štvo je oci­je­ni­lo da ne­ma osno­va da kri­vič­no go­ni ta­da­šnjeg di­rek­to­ra i mi­ni­stra po­li­ci­je. Iz tu­ži­la­štva „Da­nu” je po­tvr­đe­no da je pri­ja­va od­ba­če­na, ali ni­je­su na­vo­di­li de­ta­lje iz svo­je od­lu­ke ni­ti na osno­vu če­ga je ona do­ne­se­na.
– U pred­me­tu pod rad­nim na­zi­vom „Li­men­ka” Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci je od­ba­ci­lo kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv V.V. i I.B. zbog kri­vič­nog dje­la ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi – sa­op­šti­la je za „Dan” Dan­ka Iva­no­vić Đe­rić, tu­ži­lac Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci.
Do­ku­men­ta­ci­ja iz pred­me­ta „Li­men­ka” ko­jom se pro­vje­ra­va­lo da li su biv­ši čel­ni­ci zlo­u­po­tri­je­bi­li slu­žbe­ni po­lo­žaj, omo­gu­ćiv­ši Đu­ka­no­vi­ću do­bit od sko­ro 10 mi­li­o­na eura, pr­vo je pro­sli­je­đe­na Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (SDT). Ne­du­go ka­sni­je iz SDT-a su oci­je­ni­li da u rad­nja­ma osum­nji­če­nih ni­je bi­lo ele­me­na­ta za kri­vič­no go­nje­nje za dje­la iz nji­ho­ve nad­le­žno­sti, pa je pred­met pro­sli­je­đen Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci.
Slu­čaj oko pro­da­je „Li­men­ke” otvo­ren je na­kon kri­vič­ne pri­ja­ve ko­ju je pod­ni­je­la po­li­tič­ka par­ti­ja De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra (De­mo­kra­te). Aco Đu­ka­no­vić na­pla­tio je naj­ve­ći dio du­ga za „Li­men­ku” od sred­sta­va pri­ku­plje­nih od gra­đa­na po osno­vu ne­u­stav­ne tak­se na go­ri­vo. Đu­ka­no­vić je u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne, na­kon dvo­dnev­ne blo­ka­de glav­nog ra­ču­na dr­žav­nog tre­zo­ra, okon­čao na­pla­tu 8,6 mi­li­o­na eura ko­ji su mu do­su­đe­ni u afe­ri „Li­men­ka” kao šte­ta ko­ju mu je dr­ža­va pro­u­zor­ko­va­la zbog po­sla oko pro­da­je zgra­de Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP).
Brat biv­šeg pre­mi­je­ra ze­mlji­šte u pod­go­rič­kom na­se­lju Mo­mi­ši­ći ste­kao je kao naj­bo­lji po­nu­đač na li­ci­ta­ci­ji 22. apri­la 2008. go­di­ne, a za atrak­tiv­nu lo­ka­ci­ju li­ci­ti­ra­li su još i biv­ši zet Đu­ka­no­vi­ća Meh­med Ko­la­re­vić, Slo­bo­dan Tr­klja iz Her­ceg No­vog i fir­me Nek­san, Če­le­bić i CMC. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Đu­ka­no­vi­ća je tran­sak­ci­ja ko­šta­la pre­ko tri mi­li­o­na. Na osno­vu pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra, slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je i MUP-a su bi­li du­žni da se ise­le iz tog objek­ta do kra­ja 2010. go­di­ne. Do­go­vor je is­po­što­va­la je­di­no Upra­va po­li­ci­je, ko­ja se pre­se­li­la u no­vu zgra­du, a osta­li su šal­te­ri Sek­to­ra za uprav­no-unu­tra­šnje po­slo­ve MUP-a. Opo­zi­ci­ja je ra­ni­je upo­zo­ra­va­la da Vla­da, MUP i Upra­va po­li­ci­je svje­sno ula­ze u vi­še­go­di­šnje ka­šnje­nje da oslo­bo­de „Li­men­ku” no­vom vla­sni­ku i ti­me bra­tu pre­mi­je­ra, u stva­ri, pra­ve ar­gu­men­ta­ci­ju da za­tra­ži vi­še­mi­li­on­sku od­šte­tu od dr­ža­ve. Od­lu­kom Vr­hov­nog su­da to je i ostva­re­no, na osno­vu če­ga je pre­mi­je­rov brat ste­kao vi­še­mi­li­on­sku ko­rist.
Sud­skom pre­su­dom Acu Đu­ka­no­vi­ću je do­su­đe­na na­dok­na­da šte­te od 7,7 mi­li­o­na plus za­te­zna ka­ma­ta oko 1,5 mi­li­o­na.
U vri­je­me slu­ča­ja „Li­men­ka” mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va je bio Ivan Bra­jo­vić, ko­ji je ra­ni­je iz­ja­vio da ni­je vi­dio ugo­vor jer mu ga Upra­va po­li­ci­je, na­vod­no, ni­je ni do­sta­vi­la. Me­đu­tim, oba­ve­za hit­nog pre­se­lje­nja MUP-a ni­je oba­vlje­na upra­vo u vri­je­me dok je on bio na nje­go­vom če­lu, što je mi­ni­star mo­rao zna­ti.

(Dan)

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com