Ovo su odluke koje je Vlada donijela na današnjoj sjednici - Volim Podgoricu

Ovo su odluke koje je Vlada donijela na današnjoj sjednici

Vlada je na danas održanoj 67. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izmjenom je prodloženo produženje roka za donošenje plana generalne regulacije, čime će se obezbijediti kontinuitet funkcionisanja sistema planiranja prostora.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune. Radi se o Sporazumu koji je potpisan u Podgorici 27. februara 2023. godine na zajedničkoj sjednici vlada dviju država. U diskusiji je istaknuto da je cilj ovog projekta unapređenje saobraćajne veze između Crne Gore i Albanije stvaranjem uslova za maksimalno korišćenje prirodnih i kulturnih potencijala, kao i jačanje ekonomskog i društvenog razvoja regiona

Vlada je usvojila Devetnaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar – jun 2023. godine. U Izvještaju se navodi da je Crna Gora, tokom prve polovine 2023. godine, nastavila da bilježi dobre rezultate u dijelu usklađivanja i sprovođenja pravne tekovine EU. Nastavljen je rad na kompletiranju pregovaračke strukture u dijelu imenovanja šefova i članova pregovaračkih radnih grupa, i po prvi put je donijet jedinstveni Poslovnik o radu, s ciljem ujednačenijeg pristupa u radu i funkcionisanju pregovaračkih radnih grupa. Crna Gora je u prethodnom periodu nastavila trend stoprocentnog usklađivanja sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, što je od posebnog značaja nakon stava međunarodne zajednice u odnosu na dešavanja na međunarodnom nivou. Tokom izvještajnog perioda nastavljena je praksa održavanja redovnih sastanaka tijela predviđenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, i tokom prvih šest mjeseci tekuće godine, održani je sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i sastanci Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju i Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalni razvoj. 

Usvojena je Informacija o nedonošenju Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama. U Informaciji je istaknuto da je u Zakonom predviđenom roku (do 1. juna), dostavljeno je 11 sektroskih analiza o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini, a zaključno sa 12. septembrom, dostavljeno je ukupno 16 sektroskih analiza. Takođe, Zakonom je propisano da se iz godišnjeg tekućeg budžeta za ove namjene izdvaja najmanje 0,3 % za oblasti od javnog interesa i 0,1 % za oblast zaštita lica sa invaliditetom. S obzirom na to da se visina sredstava koja se raspoređuje odlukom Vlade u narednoj godini projektuje u procetnima na osnovu budžeta u tekućoj godini, to je Ministarstvo javne uprave, na osnovu Zakona o budžetu za 2023. godinu i dostavljenih predloga utvrdilo da do ispunjavanja obaveznog zakonskog minimuma za oblasti od javnog interesa nedostaje 2.080.000 eura, a za oblast zaštita lica sa invaliditetom 310.000 eura. Shodno navedenom konstatovano je da Odluku nije bilo moguće donijeti u zakonskom roku, a u skladu sa Zakonom utvrđenim minimalnim fiksnim procentima.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji javnih konkursa i odobrenih projekata u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama u 2022. godini. U Izvještaju se navodi da je za finansiranje i kofinansiranje projekata i programa koje realizuju nevladine organizaciije u 2022. godini opredijeljeno 5.050.000 eura, od čega se 3.030.000 eura odnosi na projekte i programe nevladinih organizacija u oblasti od javnog interesa, 1.010.000 eura za projekte i programe u oblasti zaštita lica sa invaliditetom i 1.010.000 eura za kofinansiranje projekata koji su podržani iz EU fondova. Na osnovu 29 raspisanih javnih konkursa (25 za oblasti od javnog interesa, tri u oblasti zaštite lica sa invaliditetom i jedan za kofinansiranje projekata koji su podržani iz EU fondova), raspodijeljeno je ukupno 4.116.984 eura, odnosno 81,52 %, i to za oblasti od javnog interesa 2.590.484 eura, za oblast zaštita lica sa invaliditetom 970.000 eura i za kofinansiranje projekata koji su podržani iz EU fondova 556.500 eura. Navedenim iznosima finansirana su ukupno 282 projekta u oblastima od javnog interesa i oblasti zaštita lica s invaliditetom, dok je kofinansirano 47 projekata, podržanih iz EU fondova.

Usvojena je Informacija o Finansijskom sporazumu za (Interreg IV-B) Program Dunavskog regiona za period 2021 – 2027 i prihvaćen  tekst Finansijskog sporazuma. Riječ je o programu teritorijalne saradnje na transnacionalnom nivou, koji predstavlja nastavak Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014 – 2020. Programsko područje se sastoji od četrnaest zemalja, a ukupan budžet iznosi 268.809.822 eura, od čega je doprinos EU 215.047.857 eura. Programom su obuhvaćena četiri prioriteta u okviru kojih transnacionalna saradnja treba da omogući razvoj i sprovođenje strategija, akcionih planova, pilot akcija i odgovarajućih rješenja, i to: Pametniji Dunavski region, Zeleniji, niskokarbonski Dunavski region, Socijalniji Dunavski region i Bolja saradnja u upravljanju Dunavskim regionom. Pored navedenih prioriteta, Program obuhvata i tehničku podršku, kao i podizanje svijesti o značaju transnacionalne saradnje kod nacionalnih, regionalnih i lokalnih zajednica, i stanovništva u programskom području. Finansijskim sporazumom se utvrđuju uslovi finansiranja i sprovođenja Programa na području Crne Gore, a čije potpisivanje ima za cilj da obezbijedi efikasno upravljanje i sprovođenje Programa kojim se definiše alokacija sredstava, način izvještavanja, uslovi koje se odnose na kofinansiranje, kao i ostale obaveze Crne Gore kao države učesnice Programa.

Vlada je usvojila Informaciju o Sporazumu o sadržaju programa Interreg Evropa i potvrdi nacionalnog kofinansiranja 2021-2027 i prihvatila tekst Sporazuma. U Informaciji se navodi da je fokus Programa na razmjeni iskustava i izgradnji kapaciteta među akterima regionalne politike kako bi se poboljšao njihov kapacitet za kreiranje, upravljanje i implementaciju politika regionalnog razvoja. Program uključuje 27 država članica EU i Norvešku i Švajcarsku. Nakon odobrenja Nadzornog odbora u junu 2023. godine, odlučeno je da se teritorija programa proširi na još 7 zemalja i to: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Moldavija i Ukrajina. Potpisivanje Sporazuma predstavlja uslov za sprovođenje Programa na teritoriji Crne Gore, te obezbjeđuje uslove za crnogorske partnere, institucije i organizacije, da učestvuju u projektima, i pronalaze rešenja za izazove u saradnji sa partnerima iz Evrope, te doprinesu ostvarenju opštih i specifičnih ciljeva Programa. Postizanjem ovih ciljeva i rješavanjem problema, Crna Gora ostvaruje održiviji razvoj, obezbjeđuje kvalitetnije životne uslove za svoje građane i harmonizuje svoj razvoj sa razvojem zemalja EU. Programom je određena stopa finansiranja iz Interreg fonda, koja ne može biti veća od 80% u okviru pojedinačnog projekta, dok nacionalno kofinansiranje iznosi 20%. Nacionalno kofinansiranje u Crnoj Gori obezbjeđuju sami partneri koji učestvuju u projektima. Ukupan raspoloživi iznos EU sredstava za IPA zemlje je 10 miliona eura, od čega 8,8 miliona eura je opredijeljeno za projekte i 500.000 eura za Platformu za učenje o politikama.

Usvojena je Informacija o potpisivanju CEEPUS IV Sporazuma između zemalja članica Programa, koji stupa na snagu 1. maja 2025. godine i prihvaćen tekst Sporazuma. U Informaciji se navodi da je riječ o programu razmjene za studente i nastavno osoblje iz zemalja članica. Studijski boravci se odobravaju za redovne semestarske aktivnosti, koji mogu trajati od 3 do 10 mjeseci i za kraće studijske boravke u cilju izrade teze/disertacija ili realizacije zajedničkog projekta, u trajanju od 1 do 3 mjeseca. U okviru formiranih CEEPUS mreža, partnerski univerziteti mogu raditi na razvoju zajedničkih aktivnosti kao što su zajednički razvojni projekti, razvoj zajedničkih studijskih programa i organizovati ljetnje škole i ekskurzije. Crna Gora je članica Programa od akademske 2005/2006 i učestvuje sa 165 mjeseci razmjene.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Ustavnog suda i prihvatila tekst Ugovora o zakupu. Tim povodom, Uprava za katastar i državnu imovinu je zadužena da obezbijedi sredstva za realizaciju Ugovora u iznosu od 47.616 eura na godišnjem nivou, bez uračunatog poreza na dohodak fizičkih lica, iz sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu.

Usvojen je Predlog za davanje saglasnosti opštini Mojkovac za izdavanje garancije na kreditna zaduženja između Lovćen banke AD Podgorica i stambene zgrade Prva lamela br. 9, stambene zgrade br. 23, stambene zgrade B5/A i stambene zgrade Solidarnost na iznos od 27.345 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa „Mehmed Fatih” iz Podgorice i prihvatila Aneks Ugovora o finansiranju kojim se stvaraju pravno-tehnički uslovi za isplatu sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu za 2023. godinu u iznosu od 800.000 eura.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske o saradnji u okviru Programa Stipendium Hungaricum za period 2024 – 2026, i prihvaćen tekst Memoranduma. Memorandum je važan za unapređenje saradnje u oblasti obrazovanja, prevashodno u oblasti visokog obrazovanja jer je ona prepoznata kao prioritet u strateškim dokumentima, kako na nacionalnom, tako i na nivou Evropske unije. Cilj ovog Memoranduma je da dugoročno olakša proširenje saradnje između učesnika, doprinoseći na taj način razvoju društva zasnovanog na znanju, te uzajamno korisnoj saradnji u oblasti visokog obrazovanja. Kako je pojašnjeno u diskusiji, broj stipendija koje mađarska strana na godišnjem nivou dodjeljuje crnogorskim studentima iznosi 35, pri čemu se stipendije alociraju za bečelor, master i doktorske studije.

Vlada je usvojila Informaciju o Nacrtu ugovora o načinu izmirenja dijela međusobnih obaveza između Agencije za osiguranje depozita i Jugobanke AD u stečaju, oba iz Beograda, i Države Crne Gore – Ministarstva finansija i prihvatila Nacrt ugovora. S obzirom na to da Država Crna Gora ima obavezu izmirenja duga prema Jugobanci AD u stečaju na osnovu pravosnažne sudske presude, dok istovremeno postoji i neizmirena obaveza Republike Srbije prema Crnoj Gori za staru deviznu štednju, postignut je dogovor između dviju Vlada, čime će se izbjeći eventualna blokada Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“. Dogovor podrazumijeva da se dugovanje Crne Gore prema Jugobanci umanji za iznos koji Republika Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje, čime bi se umanjile ukupne obaveze Instituta i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja. Shodno Nacrtu ugovora, Jugobanka se obavezala da umanji potraživanja od Instituta za 10 %, što čini 742.140 eura, kao i da će se potraživanje umanjiti za iznos od 1.366.113 eura koji čini rezervisana sredstva na ime potraživanja Crne Gore kao povjerioca prvog isplatnog reda Jugobanke AD u stečaju, po osnovu obaveze izmirenja stare devizne štednje, te da nema potraživanja prema Jugobaci AD Beograd, u prvom isplatnom redu. Nakon umanjenja, potraživanje Jugobanke prema Institutu će iznositi 5.313.150 eura, sa stanjem na dan 30.06.2023. godine. Takođe, Nacrtom ugovora je konstatovano da Država Crna Gora – Ministarstvo finansija ima utvrđeno potraživanje kao povjerilac drugog isplatnog reda u ukupnom iznosu od 528.824.245 dinara, te da je preostali iznos potraživanja drugog isplatnog reda 447.218.220 dinara.

Usvojena je Informacija o daljem postupanju u vezi sa Obavještenjem o raskidu Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenom između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma “Northstar” d.o.o. i “Eques Capital Limited” od 11. 09. 2009. godine. Imajući u vidu da je kompanija Northstar dostavila Ministarstvu finansija obavještenje o sporu u kojem su, između ostalog, iskazali spremnost da nastave pregovore, u cilju iznalaženja prihvatljive solucije za obje strane kao bi se izbjeglo pokretanje arbitraže i predložili način arbitraže, ako do nje dođe, Vlada je zadužila nadležne institucije da dostave izjašnjenja o  preduzetim radnjama u konkretnom slučaju, kao i pojedinačni stav da li je došlo do kršenja odredaba Ugovora od strane Investitora ili Države. Ministartsvo finansija je zaduženo da, nakon prikupljanja relevantnih informacija koje su neophodne za određivanja pozicije crnogorske pregovaračke strane, u saradnji sa Kabinetom predsjednika Vlade, pripremi pravovremeni odgovor na dostavljenu ponudu.

Vlada je usvojila Predlog za davanje saglasnosti za preduzimanje aktivnosti u cilju dovođenja u prvobitno stanje podzemnog tunela koji se nalazi na potezu od stana u Njegoševoj ulici u Podgorici u ulazu 12 do depoa Višeg suda u Podgorici. Budući da je 11. septembra ove godine izvršeno teško krivično djelo obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, kojom prilikom je iskopan tunel, u dostavljenom Predlogu je ocijenjeno da je, zbog neobezbijeđenosti tunela, kao i saobraćajnice i pješačke zone ispod kojih je iskopan, neophodno da u što kraćem roku nadležna služba izvrši njegovo zatrpavanje, odnosno adekvatnu sanaciju. Imajući u vidu da je Osnovno državno tužilaštvo obavijestilo Upravu policije da je uviđaj završen i dalo saglasnost da se izvedu građevinski radovi u cilju zatrapavanja prokopanog tunela, Vlada je zadužila Upravu za katastar i državnu imovinu  da sprovede postupak dovođenja terena u prvobitno stanje.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com