Ovo su odluke koje je Vlada donijela na današnjoj sjednici - Volim Podgoricu

Ovo su odluke koje je Vlada donijela na današnjoj sjednici

Vlada je na danas održanoj, 30. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Ovim Zakonom se uređuju način i uslovi za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima putem uvođenja strukturnih mjera što je neophodno radi unapređivanja sektora ribarstva, promovisanja konkurentnog, ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera Zajedničke ribarske politike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavlja ova djelatnost. Donošenje Zakona je neophodno radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU. Zakon definiše i državnu pomoć koja se bazira na podršci iz nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava, kao i način i uslove dodjele i vođenje evidencije.

 

Donijeta je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, koja ima za cilj prevazilaženje problema u primjeni važećeg akta, kao i postizanje većeg stepena efikasnosti u planiranju i sprovođenju postupaka  centralizovanih javnih nabavki. Uredbom su uvedene novine u dijelu unapređenja realizacije centralizovane javne nabavke na način da javni naručioci budu odgovorni za prijem predmeta nabavke i realizaciju traženih predmetnih ugovora, kao i smanjenje broja predmeta nabavke koji obuhvataju centralizovane javne nabavke. Konstatovano je da će Uredba doprinijeti smanjenju troškova nabavke za standardizovane robe, usluge i radove, unapređenju efikasnosti sistema javnih nabavki i jačanju konkurentnosti.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o specijalnom dodatku, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Tim povodom je zaključeno da se, u skladu sa sugestijama iznijetim na sjednici, inovirane odredbe dodatno preciziraju do verifikacije, kako bi se prilagodile opravdanom cilju poboljšanja materijalnog statusa policijskih službenika angažovanim na poslovima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i službenika zaduženih za sajber bezbijednost informatičke infrastrukture državne uprave.

Donijete su odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koje se odnosi na pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno parvo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 22 – Regionalna politika i koordinacija struktunih instrumenata, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno -urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i Odluku o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna PUP-a i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. U toku izrade izmjena i dopuna PUP-a Glavnog grada, naknadnom analizom prostora procjenjeno je da je potrebno sagledati dodatne lokacije u okviru Generalne urbanističke razrade „Golubovci” i „Podgorica”, ali i lokacije van GUR-ova, a koje su od javnog značaja i u funkciji razvoja Glavnog grada – zbog čega se i pristupa izmjeni Odluke i Programskog zadatka koji je njen sastavni dio. Takođe, na osnovu inicijativa Glavnog grada i odborničkog kluba „Podgorička URA – Pravo na Grad”, koje je Ministarstvo razmotrilo i podržalo, predložene su i nove lokacije na kojima će se uspostaviti zabrana građenja shodno članu 26 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ocijenjeno je da su na ovim parcelama planirani sadržaji koji bi trajno devastirali prostor, te ih je potrebno ponovo sagledati kroz izradu nove planske dokumentacije. Zbog toga je odlučeno da se zabrana građenja propiše do donošenja Izmjena i dopuna novih planskih dokumenata u čijem zahatu je propisana zabrana građenja. Kako navedene izmjene zahtijevaju složeniji pristup izrade planskog dokumenta i dodatno angažovanje rukovodioca izrade i stručnog tima, predviđeno  je  da se iznos potrebnih finansijskih sredstava poveća sa 15.000 na 20.000 eura.

 

Donijete su odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, opština Zeta i o određivanju rukovodioca izrade i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. U raspravi je naglašeno da prostor Izmjena i dopuna DUP-a kao važan prostorni, ekonomski i društveni resurs opštine Zeta, treba da se usmjereno i kontrolisano razvija, koristeći na održiv način svoje potencijale. Cilj izrade Izmjena i dopuna DUP-a je obezbijeđivanje planskih preduslova za uređenje i izgradnju kroz sveobuhvatno i racionalno sagledavanje značaja predmetnog prostora i utvrđivanje optimalnog opsega izgradnje, a na osnovu planskih opredjeljenja, smjernica i kriterijuma sadržanih u planskoj dokumentaciji višeg reda. Odlukom se uređuju pitanja koja se odnose na postupak izrade, obuhvat, rok izrade, finansijska sredstva, kao i obavezu izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu. Za rukovodioca izrade Plana određena je Miroslava Vujadinović, dok naknada za rukovodioca i stručni tim iznosi 30.000 eura.

 

Vlada je donijela i Odluku o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta“ i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije. Za rukovodioca izrade Plana određena je Ksenija Vukmanović, dok naknada za rukovodioca i stručni tim iznosi 50.000 eura.

 

Donijeta je Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu. Odlukom se uspostavlja ravnoteža između potreba zapošljavanja domaće radne snage, posebno na sezonskim poslovima i naglašenih potreba poslodavaca u određenim djelatnostima, kada te potrebe ne može u potpunosti zadovoljiti domaća radna snaga. Za 2023. godinu utvrđene su godišnje kvote u ukupnom broju od 21.454 dozvola. Od navedenog broja, izdvojeno je 5.500 dozvola, koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja, može dodatno rasporediti za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Za zapošljavanje stranaca utvrđeno je 13.553 dozvole, a za sezonsko zapošljavanje 2.401 dozvola. Najviše dozvola je opredijeljeno za građevinarstvo 4.517 dozvola, usluge smještaja i ishrane 3.567 dozvola, ostale uslužne djelatnosti 3.479 dozvola, informisanje i komunikacije 1022, trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala 727, stručne, naučne, inovacione i tehničke djelatnosti 685 i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 518 dozvola.

 

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane 2019-2022 za 2021. godinu.

 

Usvojena je Informacija o stanju u Avio-helikopterskoj jedinici. U Informaciji se navodi da na dan 11. novembar 2022. godine od tri helikoptera koja se koriste za spašavanje  ljudi, policijske zadatke, medicinske letove, prevoz štićenih ličnosti, obuku pilota i druge potrebe  MUP-a i ostalih državnih organa, kao i od tri aviona koji se koriste za  gašenje požara, ima samo jedan plovidbeni vazduhoplov i to helikopter ABell-412. Razlog za ovako stanje je to što Zakonom o budžetu za 2022. godinu nije bilo opredijeljeno dovoljno finansijskih sredstva za dovođenje AHJ u funkcionalno stanje. Predlogom budžeta za 2023. godinu za održavanje vazduhoplova opredijeljeno je 2.100.000 eura što je dovoljno za dovođenje pet vazduhoplova u plovidbeno stanje, odnosno u operativnu upotrebu, ukoliko ne dođe do nepredviđenih neispravnosti. U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a iz razloga izuzetne hitnosti, sprovede pregovarački postupak, po dobijanju predračuna odnosno cijene dodatnih radova, za servisiranje dva motora za protivpožarne avione. Ministarstvo je zaduženo i da procijeni potrebe AHJ za popunu radnih mjesta zbog neophodnosti održavanja i unapređenja procesa rada, koja nisu popunjena ili su upražnjena prestankom radnog odnosa. Uprava za katastar i državnu imovinu je zadužena da, zbog smanjenja troškova skladištenja i ekonomske neisplativosti opravke, pokrene proceduru za prodaju pet vazduhoplova.

 

Vlada je usvojila Informaciju o problemima tekućeg održavanja javne željezničke infrastrukture. Zbog nedostatka finansijskih sredstava za redovno održavanje i otklanjanje kvarova na pruzi, koja nijesu planirana budžetom za 2022. godinu, Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske reserve u iznosu od 3.941.200 eura, a shodno specifikaciji Uprave za željeznice.

 

Usvojena je Informacija o Izmjenama i dopunama Pravilnika o zaradama i uvećanjima zarada Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Cetinje. Tim povodom, Vlada je dala saglasnost na Izmene i dopune Pravilnika koje se odnose na zaposlene koji imaju zvanje univerzitetskog profesora ili docenta. Za radno mjesto redovni profesor koeficijent će iznositi 21,62 umjesto dosadašnjih 12,60, za poziciju vanredni profesor 19,89 umjesto dosadašnjih 11,75, a za docenta 17,29 umjesto dosadašnjih 10,90. U Informaciji se navodi da su sredstva za realizaciju navedenog akta obezbijeđena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu u iznosu od 32.635 eura. Izmenama Pravilnika, zarade zaposlenih na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost uskladiće se sa zaradama zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

 

Vlada je usvojila Informaciju o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta Uprave za kapitalne projekte za 2022. godinu. U Informaciji se navodi da, zbog nepredviđenih okolnosti, neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, pa su sredstva u iznosu od 780.000 eura preusmjerena na projekte čija je realizacija u toku i to na:

  • Projektovanje i izgradnju puta Nikšićka župa-Kapetanovo jezero 210.000 eura,
  • Rekonstrukciju i adaptaciju objekata Doma zdravlja “Nova varoš” i Dom zdravija “Stara varos” u Podgorici 104.000 eura,
  • Izradu projekta rekonstrukcije Kanli kule u Herceg Novom 151.000 eura,
  • Pokrivanje otvorenog bazena vaterpolo i plivačkog kluba Jadran na Škveru, Herceg Novi 22.000 eura i
  • Izgradnju i rekonstrukciju objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici 293.000.

 

Usvojena je Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog zanaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Iz analize sadržane u Informaciji proističe da se nijesu stekli uslovi za ukidanje mjera propisanih Odlukom jer okolnosti koje su predstavljale razlog za donošenje Okluke i dalje traju. Cijeneći važnost sadašnjeg trenutka, gdje građani i privreda još uvijek nisu obezbijedili dovoljne količine peleta za godišnje potrebe, kao i evidentan nedostatak i poteškoće sa kojima se suočavaju, liberalizacija cijene peleta u ovom trenutku bi mogla imati nesagledive i vrlo negativne posledice, gdje značajan broj građana ne bi uopšte mogao da obezbijedi grijanje za predstojeću grejnu sezonu. U diskusiji je naglašeno da se produženjem ograničenja maksimalnih cijena peleta želi povećati izvjesnost i predvidljivost okruženja, smanjiti inflatorni pritisak i u krajnjem ublažiti negativni efekat svjetske energetske krize.

 

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta „Izgradnja hotela R Kolašin po kondo modelu poslovanja“ na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U dokumentaciji je, između ostalog, navedeno da je u Kolašinu, u neposrednoj blizini ski-staze, planirana investicija u izgradnju hotela kategorije 4 zvjezdice po kondo modelu poslovanja sa 107 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 6,44 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela otvori 36 novih radnih mjesta. Prema navodima iz Biznis plana, realizacija projekta ne zahtijeva angažovanje kreditnih sredstava, odnosno biće finansirana sopstvenim sredstvima investitora. U cilju obezbjeđivanja investicije dostavljena je bankarska garancija izdata od strane Adriatic banke na iznos koji je predviđen Odlukom i Javnim pozivom (1 milion eura). Kompletni radovi, kako se navodi, biće završeni najkasnije do 30. novembra 2025. godine, a otvaranje hotela je planirano za kraj 2025. godine.

 

Usvojena je Analiza rada Agenta registracije domena .me sa pregledom pravnih, finansijskih i tehničkih efekata realizacije Ugovora o Agentu registracije domena .me za period od 2008. godine do danas. U Analizi se navodi da su međusobna prava i obaveze kompanije doMEn d.o.o i Vlade precizirane Ugovorom o agentu registracije domena .me i njegovim aneksima i izvršavaju se shodno ugovorenim odredbama i u skladu sa dogovorenim procedurama. Takođe, Agent registracije je uspješno obezbijedio globalnu prepoznatljivost domena .me i odgovarajuću finansijsku korist Vladi Crne Gore. Za 14 godina (od 2008. do 2021. godine) poslovanja kompanije, od registracije domena Budžet Crne Gore je prihodovao 33.771.140 eura. Osim toga, u periodu od 01.01. do 05.10.2022. godine kompanija je uplatila u Budžet 2.332.114 eura. Uvažavajući činjenicu da je u posmatranom periodu zabilježen veći iznos uplata Budžetu Crne Gore u odnosu na 2021. godinu, kada je zabilježen najveći godišnji prihod od početka registracije nacionalnog domena, očekuje se da će se do kraja ove godine nastaviti trend rasta prihoda po ovom osnovu, te da će 2022. godina premašiti rezultate ostvarene u prethodnim godinama. S obzirom na to da Ugovor ističe u martu 2023. godine, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da započne pregovore sa kompanijom doMEn u cilju bolje valorizacije crnogorskog internet brenda .me.

 

Vlada je donijela Odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za 2023. godinu. Energetski bilans se sastoji od bilansa: električne energije, uglja, nafte, naftnih derivata i biogoriva, prirodnog gasa i toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje i industrijsku upotrebu, kao i od godišnje analize učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije. Energetski bilans za 2023. godinu pripremljen je na bazi podataka o bilansu električne energije dobijenih od strane Elektroprivrede Crne Gore, Crnogorskog elektridistributivnog sistema, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, proizvođača električne energije u Crnoj Gori, bilansa uglja dobijenog od strane Rudnika uglja, kao i procijenjenog prometa naftnih derivata dobijenog od strane najvećih naftnih kompanija. Takođe, uzete su u obzir i potrebe pojedinih privrednih subjekata, koji energente nabavljaju u sopstvenom aranžmanu. U dokumentu se, pored ostalog, navodi da je ukupna proizvodnja električne energije u Crnoj Gori u 2023. godini, na pragu elektrana, planirana na 3.598.25 GWh, što je više od procjene ostvarenja u 2022. godini za 12.84 %.

 

Vlada je dala saglasnosti za popunu radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja nijesu predviđena Kadrovskim planom. U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima kojim je propisano da, izuzetno, starješina državnog organa može donijeti odluku o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta čija popuna nije predviđena kadrovskim planom, ako je to radno mjesto u toku tekuće kalendarske godine ostalo upražnjeno prestankom radnog odnosa državnog službenika, odnosno namještenika u državnom organu ili ako zbog organizacionih izmjena i/ili neophodnosti popune radnog mjesta pribavi saglasnost Vlade. S obzirom na to da je veći broj policijskih službenika ispunio uslove za odlazak u penziju, kao i da je došlo do organizacionih promjena u Upravi policije, Vlada je dala saglasnost za zasnivanje radnog odnosa za 57 svršenih polaznika Policijske akademije u Danilovgradu, 102 policijska službenika u Upravi policije i 83 državna službenika i namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.

 

Takođe, Vlade ja dala saglasnost za pokretanje procedure popune radnih mjesta, putem javnog oglašavanja, za tri pilota u Aviohelikopterskoj jedinici.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com