Glavni grad prodaje zgradu na uglu Njegoševe i Bokeške, evo kolika je CIJENA - Volim Podgoricu

Glavni grad prodaje zgradu na uglu Njegoševe i Bokeške, evo kolika je CIJENA

Podgorička Di­rek­ci­ja za imo­vi­nu sta­vi­la je na pro­da­ju zgra­du na uglu Nje­go­še­ve i Bo­ke­ške uli­ce ko­ju tre­nut­no ko­ri­sti Grad­sko po­zo­ri­šte i gdje se na­la­zi sa­la za vjen­ča­nja i to za iznos od 1.577.750 eura.

-Pre­ma pred­lo­že­nom ku­po­pro­daj­nom ugo­vo­ru no­vi vla­snik ovog pod­go­rič­kog zda­nja nije u oba­ve­zi da kroz svo­ju in­ve­sti­ci­ju na ovom lo­ka­li­te­tu oču­va spo­lja­šnji iz­gled objek­ta na ko­ji na­čin bi se bar sa­ču­vao duh isto­rij­ske ar­hi­tek­tu­re i kul­tu­re,

Prema riječima Ja­dran­ke Vo­ji­no­vić, od­bor­nik SDP-a, iz ove partije su tra­ži­li od Đor­đa Su­hi­ha, pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, ko­pi­ju ugo­vo­ra o iz­grad­nji grad­skog po­zo­ri­šta ko­ji su za­klju­či­li Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce i kon­zor­ci­jum Ci­jev­na ko­merc, Gri­ja­nje i Ge­o­na­na.

-Još se ni­je iza­šlo na po­vr­ši­nu sa ra­do­vi­ma, a vlast je ka­men te­me­ljac za grad­sko po­zo­ri­šte po­lo­ži­la 10. ok­to­bra pro­šle go­di­ne. Od ta­da iz­vo­đač ra­do­va ni­je mrd­nuo pr­stom, kaže Vijinović.

2 komentara

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com