KO JE SLAVKO STOJANOVIĆ: Neriješena ubistva, tortura, politizacija policije… - Volim Podgoricu

KO JE SLAVKO STOJANOVIĆ: Neriješena ubistva, tortura, politizacija policije…

Nekadašnji direktor crnogorske policije, karijerni policajac i bivši sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost Slavko Stojanović uhapšen je danas zbog optužbi za šverc cigareta i zloupotrebu službenog položaja. Njegovo hapšenje je vijest dana u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na vrijeme od kad je bio na čelu policije, odnosno od 2013. do 2018. godine. Na mjestu čelnika crnogorske policije te 2018. godine naslijedio ga je Veselin Veljović, koji je prije nekoliko mjeseci takođe uhapšen.

Tokom Stojanovićevog mandata na čelu policije rasplamsao se rat kotorskih klanova, počela je serija ubistava koja su naručili istaknuti članovi podljemlja, ali su se pojavili i ozbiljni navodi o zlopotrebama i korupciji unutar samih policijskih redova.

Na jesen 2015. godine policija je razbila proteste tadašnjeg Demokratskog fronta, a javnost je šokirao snimak kako 30-ak specijalnih policaja tuče Milorada-Mija Martinovića, što je dosad najozbiljniji slučaj javno dokumentovane policijske torture u Crnoj Gori. Tih dana, dok su trajali protesti DF-a, objavljen je i snimak veće grupe mladića sa kapuljačama kako izlaze iz stare zgrade Vlade, gdje je centrala DPS-a. Kakva je bila pozadina tih događaja, sudstvo nikada nije rasvijetlilo.

Stojanović je javno tvrdio i da su na protestima 2015. godine, konkretno 24.oktobra, na jednom kamionu kod parlamenta viđene motke i oprema za demonstrante. Nikada nije ponuđen nijedan dokaz da potkrijepi te navode.

Sam Martinović tvrdio je da nije probijao policijski kordon 24. oktobra 2015. godione, nakon protesta DF-a, niti nasrtao na policajce, a uz to je optužio Slavka Stojanovića da je naručio njegovo ubistvo.,

“Prikrivajući one koji su me tukli, pokazuju da su znali da je te noći spreman lov na mene”, kazao je Martinović, dok se u bolnici oporavljao od policijskih batina.

Nedjeljnik “Monitor” objavio je 2016. godine da “Slavko Stojanović, uglavnom, taji ko je – od njegovih potčinjenih – komandovao, a ko batinao Mija Martinovića, Marka Rakočevića, Andriju Račića, Branimira Vukčevića, Darka Šćepanovića, Momčila Baranina…”. Tu je i poznati slučaj prebijanja i policijskog iživljavanja nad novinarom Gojkom Raičevićem tokom protesta 2015. godine.

Policija tokom mandata Stojanovića nije napravila skoro nikakav iskorak po pitanju rješavanja ubistva Slavoljuba Šćekića i Duška Jovanovića.

U mandatu Stojanovića, između ostalih, desio se cijeli niz nerasvijetljenih ili djelimično rasavijetljenih ubistava: Darko Bugarin, Ivan Lopičić, Vinetu Strugar, Milutin Radović, Milorad Tamburić, Aleksandar Brajović, Stefan Đukić, Goran Đuričković, Radomir Đuričković, Radovan Matović, Armin Osmanagić, Srđan Vlahović, Goran Biskupović, Miloš Bošnjak, Božidar Tomašević, Željko Vukoslavčević, Slavko Peković, Dalibor Đurić, Đorđe Sekulović, Slobodan Šaranović, Marko Martinović, Igor Mitrović, Goran Lenac, Niko Roganović, Ivan Nedović, Pero Damjanović, Danijel Mandić, Miloš Šaković, Dražen Čađenović, Đorđe Boreta, dr Dragan Zečević, Saša Marković…

Krajem 2017. godine objavljeno je da Sto­ja­no­vić ni­je do­sta­vio Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je tač­ne po­dat­ke o stvarnoj imo­vi­ni svo­je po­ro­di­ce. Sto­ja­no­vić u imo­vin­skom kar­to­nu ni­je na­veo da je nje­go­va su­pru­ga Li­di­ja vla­sni­ca fir­me „Ge­mel­li N&Đ”, ko­ja je re­gi­stro­va­na u Pod­go­ri­ci. Pre­ma Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ne­ri su du­žni da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­du tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke.

Polovinom 2017. godine, list “Dan” je ob­ja­vio fo­to­gra­fi­ju sa sla­ve či­ji je do­ma­ćin bio tadašnji ru­ko­vo­di­lac Od­sje­ka za jav­ni red i mir Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re Du­ško Ko­pri­vi­ca. Za pre­pu­nom tr­pe­zom oku­pi­li su se u to vrijeme po­moć­nik di­rek­to­ra po­li­ci­je Ni­ko­la Ja­nju­še­vić, ru­ko­vo­di­lac od­sje­ka za unu­tra­šnje i uprav­ne po­slo­ve Zo­ran Bi­go­vić, Du­ško Ro­ga­no­vić, ko­ji je osu­đen za ubi­stvo, Ve­se­lin Pe­ka Pe­jo­vić, osu­đen za tr­go­vi­nu nar­ko­ti­ci­ma, i Pe­tar Ilić, biv­ši po­li­cij­ski in­spek­tor, ko­ji je osu­đen zbog za šverc oruž­ja iz Cr­ne Go­re na Ko­so­vo.

Mada se tvrdilo da je na fotografiji i sam Slavko Stojanović, on je to demantovao, a iz policije su kazali da je na slavi bilo drugo lice koje samo podsjeća na njega. Koprivica je potvrdio da su na slavi bili svi pomenuti osim Stojanovića te da se radi o njegovim prijateljima, rodbini, komšijama i kumovima.

“Biti policajac u današnjem vremenu nije lako”, kazao je prije šest godina na proslave Dana MUP-a tadašnji direktor Uprave policije Slavko Stojanović.

Njemu sigurno, kao prvom policajcu nije bilo mnogo naporno.

Stojanović je posljednjeg dana marta 2018. godine dao ostavku na direktorsku funkciju.

Od tada je vršilac dužnosti direktora policije bio Vesko Damjanović, a krajem jula te godine imenovan je Veljović.

(RTCG)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com